Aviso Legal

Hidroeléctrica Lumymey, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle de que:

– A súa denominación social é HIDROELÉCTRICA LUMYMEY, S.L.
– O seu NIF é B15552060.
– O seu domicilio sitúase en Avenida Alexandre Bóveda, 9, 15800, Melide (A Coruña) España.
– O seu teléfono de contacto é 900701152.
– A súa dirección de correo electrónico de contacto é Info@lumymey.es.
– Está inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña ao Tomo 1.799 do arquivo, Folio 151, Folla C-16.320, 1ª
– E está provista de autorización administrativa rexistrada na sección 2ª do Rexistro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores e Consumidores Directos co número de identificación R2-327.

Obxecto

O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto de cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O prestador resérvase o dereito de para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de avisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Responsabilidade

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode empregar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen acede á páxina) para levar a cabo determinadas función que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies empregadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión posterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso utilizarasen as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que o cliente se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de devantidos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir á lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redireción a ao devantido sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido da cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chat´s, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Non obstante e no cumprimento do disposto no artigo 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades o forzas de seguridade, e colaborando de maneira activa na retirada e no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento dos 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Protección de datos persoais

O prestador atópase profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como da implementación das medidas de seguridade dispostas no artigo 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O prestador pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade informando os usuarios respecto dos seguintes aspectos:

  • Datos do Responsable do tratamento
  • Datos tratados.
  • Ficheiro no que se almacenan.
  • Finalidade do tratamento.
  • Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias no caso de non facilitalos.
  • Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

Propiedade Intelectual e Industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licencia ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, require en todo caso da autorización escrita por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa pola parte dos mesmos.

O prestador autoriza/non autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redirixir ao sitio web principal do prestador. O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidad algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico.

Lei Aplicable e Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de tódolos conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Arzúa.

RESPETAMOS TU PRIVACIDAD
Utilizamos cookies propias y de terceros, para gestionar el correcto funcionamiento de la web y con fines analíticos. Puede configurar sus preferencias a través de los botones habilitados al efecto. Si lo desea, puede obtener más información a través de nuestra Política de Cookies.